Comunicat del grup municipalista IU –Podemos–Comuns respecte a la Junta extraordinària de la FEMP per l'ús dels superàvits municipals

31-07-2020

En relació amb la convocatòria Junta de Govern Extraordinària amb un únic punt en l'ordre del dia “Presentació i aprovació de l'Acord entre el Govern d'Espanya i la FEMP per a contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l'agenda urbana, polítiques de cures i suport a la cultura”, prevista per avui, 31 de juliol de 2020, el Grup Municipalista IU – PODEMOS – COMUNS vol manifestar el següent:
 

1.  Els últims mesos han estat marcats per una crisi, sense precedents, conseqüència de la COVID-19. Els Ajuntaments hem tornat a demostrar el nostre compromís amb els nostres veïns i veïnes, estant al seu costat en aquests moments tan difícils, aportant recursos i solucions, mostrant una actitud col·laborativa amb totes les administracions supramunicipals, fins i tot gestionant competències que en la majoria dels casos no són pròpies, sense rebre cap suport econòmic extraordinari i reduint de manera dràstica els nostres ingressos.

Ara, una vegada passat el cop més fort de la pandèmia de la COVID-19, els Ajuntaments estem cridats a contribuir de manera activa en la recuperació econòmica i social del nostre país, des del coneixement directe de la realitat de cada ciutat i poble d'Espanya. Però això no ho podem fer solament amb els recursos propis, sinó que necessitem fer-ho amb tota la capacitat de mobilització de recursos públics possibles. Per aquest motiu resulta imprescindible dotar als Ajuntaments de major autonomia competencial i capacitat econòmica.


2. Que en aquest context, cal reconèixer el treball que s'ha anat desenvolupant des de la FEMP per a elaborar propostes i iniciatives que permetessin als Ajuntaments, tant en l'emergència sanitària com en la fase de reactivació econòmica i social, donar una resposta efectiva als nostres veïns i veïnes. En aquest sentit, reiterar i reafirmar l'acord pres per aquesta Junta de Govern el passat 22 de maig de 2020, Pilars locals per a la reactivació econòmica i social de l'administració local i especialment el primer pilar sobre la utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals com a recurs financer propi, imprescindible per a la gestió pressupostària de les entitats locals. No obstant això, no podem oblidar als Ajuntaments que no compten ni amb romanents ni amb superàvit i necessiten un fons que els permeti intervenir en els seus municipis en igualtat de condicions.
 

3. Volem valorar positivament el treball de la FEMP i l'actitud del Govern per mantenir la interlocució institucional i l'intercanvi d'informació continuo des que es decretés l'Estat d'Alarma. Aquest és un fet sense precedents que ha de reconèixer-se. Si bé mai abans havia existit per part de Governs anteriors aquesta interlocució, la veritat és que el resultat de la mateixa que es tradueix en l'“Acord per a contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l'agenda urbana, polítiques de cures i suport a la cultura” és clarament insuficient i és una oportunitat perduda per a avançar en defensa de l'autonomia local i l'enfortiment del municipalisme.
 

4. Que l'Acord, malgrat tenir aspectes positius i d'avanç, no aporta una solució acceptable a la situació econòmica que travessen els Ajuntaments, motivada per l'aplicació de les restriccions contingudes en el marc normatiu vigent. El resultat, per tant, és molt insuficient si l'objectiu és el de capacitar a les Administracions locals davant la crisi social i econòmica que tenim damunt. 
 

5. Continuem reivindicant els acords el pacte subscrit per UP-PSOE i no renunciem a la derogació total o parcial de la Llei orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera que permeti fer ús d'uns recursos acumulats gràcies al rigor i la solvència del municipalisme en els últims anys. Aquesta ha de ser la prioritat. Així es recull en els acords unànimes de la FEMP i es plasma en l'acord de Govern de Coalició Progressista.


6. El Govern disposa d'un marge més ampli per a donar continuïtat a les reformes progressistes empreses i també per a flexibilitzar les limitacions que operen sobre els ens locals, més encara si tenim en consideració que el Fons de Recuperació NextGenerationUE suposarà una assignació total per a Espanya entorn dels 140.000 milions d'euros.


7. La Junta de Govern hauria de debatre i conèixer les diferents posicions existents sobre el citat acord però seria un error sotmetre'l a votació amb el risc de fracturar i afeblir institucionalment a la FEMP. Considerem que seria una irresponsabilitat abocar-nos a una votació en aquests moments en els quals el consens i la unitat dels alcaldes i alcaldesses té més valor que mai. Apel·lem a aquest esperit de consens que sempre ha guiat l'actuació de la FEMP i ha suposat una de les seves millors fortaleses en la defensa de les entitats locals.
 

8. Que, en conseqüència amb l'anterior, sol·licitem que l'esborrany de l’acord es retorni  al Govern amb el compromís de reprendre el diàleg i la negociació amb unes interlocucions més àmplies i plurals tant en la FEMP com en el Govern. És tan important comprometre i implicar a tots els grups polítics en la FEMP com una representació del Govern més àmplia i plural, incorporant altres Ministeris. D'aquesta manera l'Acord tindrà un major abast en el substantiu i no quedaria en una solució a curt termini que genera més dubtes que certituds.


9. Finalment, anunciem que en cas que el President sotmeti a votació l'Acord, el Grup Municipalista IU – Podemos – Comuns votarà en contra, sol·licitant la devolució al Govern i fent una crida per a la volta al consens i als acords majoritaris que aportin solucions eficaces per a 8131 municipis que representen a la pràctica totalitat de la població del nostre país.