Com presentar-se? - Desembre 2019

Presentació de candidatures (llistes senceres)

Del 18 de novembre a les 20.00h al 28 de de novembre a les 23.59h podràs presentar la llista amb la candidatura sencera mitjançant un formulari que s’habilitarà en aquesta mateixa web.

Per tal de poder accedir al formulari hauràs de pre-inscriure la teva candidatura abans del dia 18 de novembre a les 14.00h escribint a eleccions@catalunyaencomu.cat indicant:

  • Nom de la candidatura
  • Nom de la persona o persones de contacte de la candidatura (representants)
  • Mails i telèfons de contacte amb la candidatura

 

Requisits individuals

Totes les persones que formin part de la candidatura hauran de satisfer els següents requisits:

  1. Els establerts per la legislació vigent en matèria electoral.
  2. Proporcionar una frase de presentació/motivació i una fotografia.
  3. Acceptar complir el Codi Ètic i defensar l'ideari, principis i valors de CatComú.
  4. No ser membre de la Comissió Electoral.
  5. No concórrer en més de una llista al procés electoral.

Comissió de Garanties i Comissió de Comptes

A més de les anteriors, no podrà formar part d'altres òrgans de CatComú, exercir un càrrec públic o tenir una situació de relació laboral amb CatComú.

 

Requisits dels equips

Comissió Executiva Nacional

La candidatura haurà de satisfer els següents requisits:

1. S'hauran de presentar equips en llistes ordenades del mateix nombre de persones que places a cobrir.

2. Com a mínim el 50% de la llista hauran de ser dones i ordenat en cremallera (no podrà haver-hi dos homes consecutius).

3. A cada llista no hi haurà més d'un 33% de persones del total que siguin càrrec públic electe*

4. Explicar el projecte que plantegen com a equip, garantint la presència de perfils suficients per donar resposta a les tasques, funcions i responsabilitats previstes per a l'òrgan als Estatuts (organització i finances, coordinació d'espais de treball sectorial, comunicació, transparència, feminisme, etc.).

5. Explicar quines persones opten a ocupar el càrrec de Coordinació Nacional.

Consell Nacional

1. S'hauran de presentar equips en llistes ordenades amb un nombre de persones entre el 25-100% de les places a cobrir.

2. Com a mínim el 50% de la llista hauran de ser dones i ordenat en cremallera (no podrà haver-hi dos homes consecutius).

3. A cada llista no hi haurà més d'un 33% de persone del total que siguin càrrec públic electe.*

4. S'haurà de procurar que les llistes ercullin diversitat d'edats i perfils.

Consell Nacional Territorial

La candidatura haurà de satisfer els següents requisits:

1. S’hauran de presentar equips en llistes ordenades del mateix nombre de persones que places a cobrir (Més informació)

2. Com a mínim el 50% de la llista hauran de ser dones, ordenades d’acord al disposat al Reglament Marc d'Elecció d'Òrgans Interns.

3. A cada llista no hi haurà més d'un 50% de persones del total que reunixen alguna de les següents condicions:

  • Ser càrrec públic electe*

4. Explicar el projecte que plantegen com a equip, garantint la presència de perfils suficients per donar resposta a les tasques, funcions i responsabilitats previstes.

Comissió de Garanties i Comissió de Comptes

1. Es podran presentar candidatures individuals i/o per equips de fins a un màxim de 5 persones.

2. Com a mínim el 50% de la llista hauran de ser dones (arrodonint al nombre enter més proper)

3. En el cas de la Comissió de Garanties un mínim del 50% de la llista han de ser juristes (arrodonint al nombre enter inferior més proper).

4. En el cas de la Comissió de Comptes un mínim del 50% de la llista han de tenir formació o experiència en economia o comptabilitat (arrodonint al nombre enter inferior més proper).

4. Ser membre de la Comissió de Garaties  o la Comissió de Comptes es incompatible amb qualsevol altre càrrec institucional o orgànic.

 

 

La Comissió Electoral revisarà el compliment dels requisits per tal de proclamar les candidatures.

* Segons l'acord del CN del 15 de setembre, els regidors no seran considerats càrrecs públics electes.

 

Recollida d’avals

Algun dels membres o col·laboradors de la candidatura haurà de presentar la mateixa davant l’Assemblea Territorial o de la Sectorial corresponent per obtenir els seu aval. Les Assemblees se celebraran entre el 18 i el 28 de novembre. Més informació aquí

Per defecte, l'aval ja es té, i l'Assemblea podria retirar-lo. La denegació de l’aval haurà de ser justificada i explicada amb detall, i adoptada per una majoria qualificada de 4/5 parts de l’Assemblea corresponent.

L'aval ha de constar en l'acta de la reunió i serà l'equip d'Organització i Territori el responsable de notificar-ho a la Comissió Electoral.

Especificitats de cadascun dels òrgans:

Comissió Executiva Nacional

1. Seran necessaris avals de 1/3 de les Assemblees Territorials i 1/3 dels Espais de Treball Sectorials (arrodonint al nombre enter superior més proper).

Consell Nacional

1. Seran necessaris avals de 1/5 de les Assemblees Territorials i 1/5 dels Espais de Treball Sectorials (arrodonint al nombre enter superior més proper).

Comissió de Garanties i Comissió de Comptes

Poden presentar aval de qualsevol espai.

 

Campanya electoral

Del 2 al 8 de novembre cada candidatura podrà fer campanya d'acord al que regula la normativa d'aplicació.